TeraStation 5000 Series

View Product Details
View Product Details
View Product Details
View Product Details
View Product Details
View Product Details
Configuration 8-Drive Desktop 6-Drive Desktop 4-Drive Rackmount 4-Drive Rackmount 4-Drive Desktop 2-Drive Desktop
Capacity Range 24 - 48 TB 12 - 18 TB 12 - 32 TB 8 - 24 TB 8 - 24 TB 2 - 8 TB
Hard Drive Type NAS NAS Enterprise NAS NAS NAS
RAID Modes 0/1/5/6/10/50/51/60/61/JBOD 0/1/5/6/10/50/51/JBOD 0/1/5/6/10/JBOD 0/1/5/6/10/JBOD 0/1/5/6/10/JBOD 0/1/JBOD
CPU 2.13 GHz Dual-Core 2.13 GHz Dual-Core 2.13 GHz Dual-Core 2.13 GHz Dual-Core 1.86 GHz Dual-Core 1.86 GHz Dual-Core